top of page

Huishoudelijk reglement voor campings, caravan en recreatieparken (Arrêté du 17 février 2014)

1. Toegang en verblijf

Voor de toegang tot een camping, het innemen van een kampeerplaats of het verblijf al daar is toestemming nodig van de beheerder of zijn vertegenwoordiger. Deze ziet toe op de orde en de netheid op de camping en op de naleving van deze huisregels. Wie zich op de camping bevindt, wordt geacht in te stemmen met deze huisregels en is verplicht om zich eraan te houden. De camping mag in geen geval als vaste woonplaats worden gebruikt.
 

2. Politievoorschriften

Minderjarigen die niet door hun ouders worden begeleid, worden alleen toegelaten op vertoon van schriftelijke toestemming van hun ouders. Op grond van artikel R. 611-35 van de Franse wet op de binnenkomst het verblijf van buitenlanders en het recht op asiel, moet de beheerder buitenlandse gasten direct bij aankomst voor de politie een individueel inschrijvingsformulier laten invullen en ondertekenen. Daarop moeten in ieder geval worden vermeld: - naam en voornamen, - geboortedatum en -plaats - nationaliteit - vaste woonplaats Kinderen jonger dan 15 jaar kunnen op het formulier van een van de ouders worden bijgeschreven.
 

3. Innemen/bezetten van een kampeerplaatsen

Tenten, caravans, campers etc. en bijbehorend materiaal moeten worden neergezet op de door de beheerder of zijn vertegenwoordiger aangewezen plaats.
 

4. Receptie

Op de receptie is alle informatie verkrijgbaar over de diensten van de camping, de mogelijkheden voor levering van levensmiddelen, sportfaciliteiten, toeristische attracties in de omgeving en alle verdere nuttige adressen. Op de receptie kan men terecht voor opmerkingen en of klachten. De openingstijden van de receptie worden vermeld op de deur van de ingang van de receptie. De openingstijden veranderen gedurende het zomerseizoen (voorseizoen, hoogseizoen, naseizoen).
 

5. Bekendmaking huisregels

Deze huisregels worden bij de ingang van de camping en op de receptie aangeplakt. Aan elke gast die erom vraagt, wordt een exemplaar verstrekt. Op campings met één of meer sterren wordt ook het aantal sterren en de categorie "toerisme" of "recreatie" en het aantal plaatsen in beide categorieën aangegeven. De tarieven voor het verblijf op de camping en de diverse voorzieningen worden aan de gasten meegedeeld onder de voorwaarden die zijn vastgesteld in een besluit van de minister van consumentenzaken en op de receptie ter inzage liggen.
 

6. Vertrek

Campinggasten worden verzocht hun vertrek een dag tevoren op de receptie te melden. Gasten die willen vertrekken voordat de receptie open gaat, moeten de avond tevoren afrekenen.
 

7. Lawaai en nachtelijke stilte

Wij verzoeken onze gasten om geen lawaai te maken of luide gesprekken te voeren die overlast voor hun buren kunnen veroorzaken. Ook bij het gebruik van geluidsapparatuur mag geen overlast worden veroorzaakt. Autoportieren en kofferdeksels moeten zo zacht mogelijk worden gesloten. Honden en andere huisdieren mogen niet loslopen. Zij mogen bij afwezigheid van hun eigenaar niet op de camping worden achtergelaten, ook niet als ze worden opgesloten. Eigenaren van huisdieren zijn wettelijk aansprakelijk voor hun dieren. De beheerder ziet toe op de rust voor zijn gasten en bepaalt op welke tijden er volledige stilte op het terrein moet heersen.
 

8. Bezoekers

Bezoekers kunnen na toestemming van de beheerder of zijn vertegenwoordiger op de camping worden toegelaten. Gasten die bezoek ontvangen zijn aansprakelijk voor dat bezoek. Campinggasten kunnen één of meer bezoekers op de receptie ontvangen. De diensten en voorzieningen op de camping zijn toegankelijk voor bezoekers. Voor gebruik ven deze voorzieningen kan echter een vergoeding worden gevraagd. De tarieven daarvoor moeten bij de ingang van de camping en op de receptie worden aangeplakt. Voertuigen van bezoekers worden niet op de camping toegelaten
 

9. Rijden en parkeren

Op de camping moeten voertuigen langzaam rijden. Rijden is toegestaan van 7.00 uur tot 23.00 uur. Op de camping mag alleen worden gereden met voertuigen van campinggasten. Parkeren op de kampeerplaatsen is streng verboden, tenzij deze plaatsen over een eigen parkeerplaats beschikken. Geparkeerde voertuigen mogen het verkeer niet belemmeren en evenmin verhinderen dat nieuw aangekomen gasten hun kampeerplaats innemen.
 

10. Staat en uiterlijk van voorzieningen

Iedereen dient eraan mee te werken dat de camping schoon, mooi en netjes blijft en dat in het bijzonder de sanitaire voorzieningen in een goede staat blijven verkeren. Afvalwater mag niet op de bodem of in de goten worden geloosd. Afvalwater moet worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde voorzieningen. Voor huisvuil, ander afval en papier moeten de vuilnisbakken worden gebruikt. Buiten de wasbakken mag niets worden (af)gewassen. Wasgoed kan eventueel worden opgehangen op de gemeenschappelijke droogrekken. Tot 10.00uur mag het echter ook nabij de kampeerplaatsen worden opgehangen mits uit het zicht en niet hinderlijk voor de buren. In geen geval mag wasgoed aan bomen worden gehangen. Wees zuinig op aanplant en bloemperken. Het is niet toegestaan om spijkers in bomen te slaan, takken af te zagen of groen aan te planten. Ook is het niet toegestaan om een kampeerplaats met eigen middelen af te zetten of te graven. Schade aan beplanting, afrasteringen, het terrein of voorzieningen op de camping wordt op de veroorzaker verhaald. Elke kampeerplaats moet worden onderhouden in de staat waarin de campinggast hem bij aankomst heeft aangetroffen.
 

11. Veiligheid

a) Brand

Open vuur (met hout, houtskool, etc...) is ten strengste verboden. Kooktoestellen moeten in goede staat verkeren en moeten veilig worden gebruikt. Waarschuw bij brand onmiddellijk de directie. Indien nodig kan van brandblussers gebruik worden gemaakt. Op de receptie is een verbandtrommel aanwezig.

b) Diefstal

De directie is aansprakelijk voor zaken die op de receptie zijn gedeponeerd en is verantwoordelijk voor het algemene toezicht op de camping. De gasten zijn verantwoordelijk voor alles op hun eigen kampeerplaats en moeten de aanwezigheid van verdachte personen altijd melden bij de beheerder. De campinggasten wordt verzocht om de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen te treffen om hun bezittingen te beschermen.
 

12. Spelen

Wilde of hinderlijke spelen mogen niet in de buurt van voorzieningen worden georganiseerd. De bar/kantine mag niet voor wilde spelen worden gebruikt. Ouders moeten altijd toezicht op hun kinderen houden.
 

13. Stalling

Ongebruikt materiaal mag alleen met toestemming van de directie op het terrein worden achtergelaten en dan ook nog alleen op de aangewezen plaats. Hiervoor kan een vergoeding in rekening worden gebracht.
 

14. Overtreding van de huisregels

Wanneer campinggasten het verblijf van andere gasten verstoren of deze huisregels overtreden, kan de beheerder of zijn vertegenwoordiger deze gasten mondeling of, als hij dat nodig vindt, schriftelijk sommeren om te stoppen met het veroorzaken van deze overlast. Bij ernstige of herhaalde overtreding van de huisregels kan de beheerder het huurcontract ontbinden, nadat hij eerst de betrokkene(n) heeft gesommeerd om te stoppen met het veroorzaken van overlast. Bij strafrechtelijke overtredingen kan de beheerder de politie inschakelen. Camping Les Charmilles is niet aansprakelijk voor diefstal en/of verlies van persoonlijke eigendommen, schade door brand en noodweer. Deelname aan georganiseerde (sportieve) activiteiten is te allen tijde op vrijwillige basis. Gasten dienen zich er bewust van te zijn dat deelname risico's met zich meebrengt. Deelname aan activiteiten, verblijf op het kampeerterrein en gebruik van de faciliteiten geschieden geheel op eigen risico. Eventuele schade en voortvloeiende kosten zijn geheel voor eigen rekening. Gasten dienen een verzekering af te sluiten die in alle risico's voorziet.

 

Camping Les Charmilles/SARL La Ruche - 1935 Route de Mirabel - 07170 Darbres – Ardèche - France – info@campinglescharmilles.eu 

T 0033 (0) 475 88 56 27 - IBAN FR76  1337 9000 0100 0012 1729 012 – IBAN NL39 RABO 0324 6392 44 - SARL au capital de 7.000,00€  

Siret 481 251 361 00012 - RCS Aubenas 2005 B 120 - N° TVA FR81 481 251 361

bottom of page